U - u

U I «U-u» тырку элфыбэм ия-25-рэ хьарыф
U II лат. хим. уран (радиоактивнагъэ зыхэлъ элемент) (Uranium, U.)
U BORUSU  (U) теплъэ зиIэ сырб
UBUDİYET а. 1) пщылIыгъо, пщылIыпIэ; 2) гъэрыгъу, гъэрыпI
UC  еплъ
UCA анат. кIэпкъ къупшъхь
UCU UCUNA ныIэп, къодый; анахьыбэмэ – къодый ныIэп; ~ okumayı söktü еджэным фежьэгъэ къодый; ~ otuz yaşındadır ыныбжь анахьыбэмэ щэкIы ныIэп
UCUBE а.  l) нэджэ-Iуджэжъ; 2) сурэтыдж, теплъаджэ.

UCUCA зэпы- ;  ~ çakmak зэпыIулIэн; ~ dizip geçirmek зэпыблэн; ~ eklemek зэпыдзэн
UCUZ  1.1) пыут, мылъапIэ; ~ kumaş шэкI пыут; 2) перен. пкIэ зимыI, уасэ зимыI, пыут;  ~ başarılar пкIэ зимыIэ гъэхъагъэхэр; <> ~ atlatmak/kurtulmak мыкъинэу, псынкIэу ышъхьэ къыхьыжьын
UCUZ PAHALI 1) лъапIэ-пыут; ~ demeden ... лъапIэ-пыут ымыIоу…; 2) ыуасэр фэмыIофэу
UCUZCA пыутыIо
UCUZCU l) пыутыщ, пыутэу зыщэрэр; 2) пыут фалI, пыутэу щэфыныр зыкIасэр
UCUZLAMAK l) (нахь) пыутын, (нахь) пыут хъун; 2) перен. пкIэ имыIэжь хъун, (нахь) дэин
UCUZLUK (-ğu) 1) пыутыныгъ; 2) демпинг, (нахь) гъэпыутыгъэу щэн
UCUZUNA пыутэу, нахь пыутэу; ~ satmak пыутэу щэн
(-cu) 1. 1) цыпэ; masanın ucu Iанэ цып; 3) пакIэ, кIэ; sopanın ucu а) бэщ пакI; б) бэщып; bu işin ucu parayla alakalı  мы Iофым  ыкIэ ахъщэм епхыгъ; 2. 1) –пэ, –кIэ; bıçak ucu шъэжъыяпэ; urganın ucu кIэпсапэ; 2) пы–; ucu kurumak пыгъукIын; ucuna bağlamak пышIэн; ucuna çakmak пыIулIэн; ucuna dikilen пыдагъэр, пыдэ; ucuna dikmek пыдэн; ucuna koymak къыпылъхьан ucuna yapışmak пыпкIэн; ucunda пылъ, пыт; ucundan kesmek пыбзын, пыбзыкIын; ucundan yakmak пыгъэстыкIын
UCUN UCUN ерагъэу, ~a yetiştim ерагъэу  сыкъэсыгъ
UÇ UCA  еплъ ucuca
UÇAK (-ğı) къухьэлъат
UÇAKSAVAR дзэ. къухьэлъатау, зенитнэ; ~ topu къухьэлъатау топ
UÇAN DAİRE быбырэ лагъ (фантастичнэу нэмыкI дунайхэм къикIыгъэу, лэгъэ теплъэ иIэу быбырэ ошъогу пкъыгъу)
UÇAR быбырэ
UÇARI 1. l) епIэпIай (пхъэмбгъу кIыхьэм хэшIыкIыгъ хъаренэ мэхьанэ зиIэр арэп), хьатэрат; ~ çocuk кIалэ хьатэрат; 2) плIэо-щэо, теубытагъэ зимыIэ; ~ davranış плIэо-щэо зекIуакI; 2. перен. 1) хэтакIо; 2) игъэхъо-ишъужь, ешхэкIо-ешъуакIу
UÇARILIK (-ğı) l) епIэпIаеныгъ, хьатэратныгъ; 2) плIэо-щэуныгъ, теубытагъэ имыIэныгъ; 2. перен. 1) хэтэкIоныгъ; 2) игъэхъо-ишъужьэу щытыныгъ, ешхэкIо-ешъуакIоныгъ
UÇKUN мэшIуач
UÇKUR гъончэдж шъхьапс
UÇKURUTAN пхъэцай, пхъэц Iай (пхъэцым ехьщырэу чъыг къутамэхэр ыубытэу чъыгыр ыгъэгъурэ къэкIыгъэ паразит)
UÇMAK (-ar)  1) быбын, быбызэ шIын; kuş uçuyor бзыур мэбыбы; üzerinden ~ тебыбыкIын; 2) укъефэхын; merdivenden ~ лъэоим укъефэхын; 3) къышъхьащызын; şapkası uçtu ипаIо къышъхьащызыгъ; 4) кIодын; bizim kitaplar uçmuş титхылъхэр кIодыгъэ; 5) игъукIын, игъушъыкIын; sıcaktan su uçmuş фабэм псыр игъукIыгъ; 6) пкIын; rengi uçmuş ышъо пкIыгъэ; 7) къэон; havaya uçtu къэуагъ; 8) Iаеу утэшъон 
UÇSUZ гъунэ зимыI, гъунэнчъэ
UÇSUZ BUCAKSIZ 1. гъуни нэзи зимыI; 2. 1) гъунэнчъэ; 2) бэ дэд
UÇTAN UCA зы пакIэм щегъэжьагъэу адырэм нэс
UÇUCU 1.1) быбырэ, быбын зылъэкIрэ; 2) хим. лъэшэу игъукIрэ, шIэхэу игъукIрэ; 2. перен. быбакIо, пилот

UÇUÇ BÖCEĞİ зоол. хъуапкъ (шъомпIэжъ плъыжь къолэн цIыкIу) (Coccinella)