Ü - ü

Ü «Ü-ü» тырку элфыбэм ия-26-рэ хьарыф
ÜCRA а. 1) (чIыпIэ) къогъу, къодзагъ, чыжьэ, Iудзыгъ, хэдзыгъ; 2) перен. зыщымыпсэухэрэр, цIыф зыщымыпсэурэр
ÜCRET 1) пкIэ; avukatlık ~i очылыпкI; çalışma ~i лэжьапкIэ; gündelik ~ мэфапкIэ; saat başına ~le çalışıyor сыхьатыпкIэкIэ мэлажьэ; 2) уасэ, пкIэ; пкIэу иIэр, уасэу тефэрэр
ÜCRETLİ l) лэжьапкIэ зиIэр; 2) лэжьапкIэкIэ лажьэрэр; 3) пкIэ зыфатрэр; 4) уасэ зиIэр
ÜCRETSİZ 1. бэдэхьао, уасэ зылъамытрэ, пкIэ зыхэмылъ; ~ çalışmak пкIэ хэмылъэу Iоф пшIэн; в) хьатыркIэ Iоф пшIэн; 2. лэжьапкIэ зимыIэр

ÜÇ щы; biz üçümüz тэ нэбгырищэу; üç saat сыхьатищ
ÜÇ AYLAR быс. мэзэ лъэпIищ (быслъымэн мэзэ лъытакIэкIэ Рэджэб, Щэбан, Рэмэзан (нэкIмаз) мазэхэр)
ÜÇ BEŞ 1. зытIузыщ (къикI. шъыпкъэр щы тфы); 2. перен.(ахъщэкIэ, пчъагъэкIэ) макIэ
ÜÇ NOKTA точкищ (...)
ÜÇAYAK (-ğı) 1) лъэкъуищ; ~ sofra Iанэ лъэкъуищ; 2) щыуанлъакъу
ÜÇER щырыщ, ~ ~  щырыщ-щырыщэу
ÜÇER BEŞER щырыщ-тфырытфэу
ÜÇERLİ щырыщ щырыщэу
ÜÇGEN  геом. щэнэбзы; ikizkenar ~  зибгъуитIу зэфэдиз щэнэбз
ÜÇGÜL бот. цожъыплъ, цожъ уц плъыжъ (Trifolium)
ÜÇKÂĞIT (-dı) хьилэ, хьилагъэр; гъэпцIэныгъэр, тхьагъэпцIыгъэр; зэкъодзэныгъэр; шIэпхъэджагъэр; ехьщыр aldatı
ÜÇKÂĞITÇI хьилашIэ, хьилагъэ зыхэлъ (цIыф); (цIыф) зэкъодзакIу, гъэпцIакIо, тхьагъэпцIы; шIэпхъэджашI
ÜÇLEMEK (-ği) 1. 1) щэу (пшIын, пIон ….); 2) фэдищ егъэхъун, фэдищ хэгъэхъон; 2. щэнахь (чIыгум щылэжьэнэу ептэу къылэжьыгъэм ызыщанэ къыIыпхыныр)
ÜÇLÜ l. щэу зэхэлъ, Iахьищ хъурэ; 2. щы унай   
ÜÇTE BİR щанэ, ызыщан
ÜÇÜNCÜ ящэнэрэ
ÜÇÜNCÜ ÇAĞ геол. ящэнэрэ лъэхъанышху
ÜÇÜNCÜLÜK (-ğü) ящэнэрэ, ящэнэрэ чIыпI
ÜÇÜZ 1. щазэ (къызэдалъфыгъэ сабыищ); 2. щэу зэхэлъ, Iахьищ хъурэ
ÜDEBA а. 1) усакIохэр; 2) тхакIохэр
ÜFLEMEK  епщэн sıcak çaya ~ щай стырым епщэн
ÜFLEMELİ ÇALGI муз. запщэхэрэ инструмент
ÜFUNET а. 1) щыны, гъопсы (уIагъэм къикIрэр) ехьщыр cerahat; 2) гъопсым, щыным; мае, шъум
ÜFÜRMEK (-ği) 1. къепщэн; rüzgar delikten üfürüyor жьыбгъэр гъуанэм къепщэ  2. перен. пцIы ыусын, Iор-жъорын 
ÜFÜRÜK (-ğü) 1) жьыдэтIупщ, жьы къыдэтIупщыгъу, жьы къыдэгъэугъу; 2) епщэныр
ÜFÜRÜKÇÜ шхъухьашIэ, Iэзэ нэпцI, дыуахьэкIэ Iэзэрэ(м фэдэу зыкъэзыгъэлъэгъорэ) цIыф
ÜLEN  еплъ  ulan
ÜLEŞ 1) Iахь; 2) мат. аужъгъэйрэр
ÜLEŞMEK 1) гощын; eşit ~ зэфэдэу гощын; 2) перен. зэдэщэчын; üzüntüyü de sevinci de birlikte ~ (göğüslemek) гукъаори гушIуагъори зэдэщэчын
ÜLEŞTİRMEK гъэгощын, зэдэгъэгощэн
ÜLFET а. 1. 1) зэгохьаныр, зэхэхьаныр; 2) узэсэныр, зэпэблагъэ ухъуныр; 2. ныбджэгъуныгъ; зэкъошныгъ
ÜLGER l) къэтабэц, къэтабэм тет цы; 2) цы (шэкIмэ ащыщмэ акIыIу цы шъэбэ Iужъу кIакоу тетыр)
ÜLKE l) хэгъэгу; 2) перен. къэралыгъу
ÜLKÜ I бзылъфыгъацIэ
ÜLKÜ II идеал, апшъэрэ гухэлъ (нахьышIу дэдэу, нахь дэхэ дэдэу, цIыфыр зыкIэхъопсэу щыт горэ)
ÜLKÜCÜ 1. идеалист; 2. пантюркист
ÜLKÜCÜLÜK (-ğü) 1. идеализм; 2. пантюркизм
ÜLSER  фр. мед. (ныбэ, кIэтIэй) щыны, ягъэ, язв; mide ~i ныбэ ягъ

ÜLTİMATOM  фр. ультиматум (зыкIэдэурэр къызыфимышIэкIэ, пхъашэу дэзекIонэу ыгъэщынэзэ фигъэпытэныр)