T - t

T «T-t» тырку элфыбэм ия-24-рэ хьарыф
TA I 1) …. нэсэу; ta akşama пчыхьэ нэсэу; ta dibine dondu ычIэ нэсэу щтыгъэ;  2) анахь …; ta baştan анахь ыпэкIэ; ta sonuna kadar анахь ыуж нэсэу; 3) модэ; ta eve kadar модэ унэм нэс
TA II  лат., хим. тантал (Ta.)
TAABBÜT а. лъытэныгъэ фэпшIыныгъ
TAACCÜP (-bü) а. 1) гъэшIэгъон щыхъуныр, шIогъэшIэгъоныныр; 2) Iэнкун хъуныр; 3) (ошIэ-дэмышIэныгъэм къыхэкIкIэ) зэрымыры хъуныр, къиныр 
TAADDÜT (-dü) а. 1) хэхъоныр, нахьыбэ хъуныр; 2) биол. бэгъоныр

TAAFFÜN а. мэ Iае хэуныр, мэ Iае пихыныр; шъумэ пыуныр
TAAHHÜT (-dü) а. 1) зытелъхьэжьын; 2) пшъэрылъ зыфэшIыжьыныр
TAAHHÜTLÜ MEKTUP (-bu) зыкIэупчIэжь тхыгъэр
TAAHHÜTNAME а. зытельхьажьыгъэр къэзыушыхьатрэ тхылъ
TAALLÛK а. зэпхыгъэныгъ, зэпхыныгъ, зэфыщытыныгъ
TAALLÛKAT а. Iахьыл-благъэхэр
TAAM 1) шхыны, дэшхын; 2) перен. гъомылэ, мыхъамел <> ~ etmek шхэн
TAAMMÜDEN а.  ышIэзэ, ышIэ тетзэ, ышIэ пэтзэ
TAAMMÜT (-dü) а.  еплъ taammüden
TAANNÜT (-dü) a. 1) пэуцужьыныр; демыгъэштэныр; 2) зыригъэнэныр, зышIогъэнэныр
TAARRUZ а. 1. щамбул; ordu ~  etti дзэм щамбул ыдзыгъ; 2. 1) теоныр, тезэрыгоныр, тебэнэныр; 2) епхъоныр
TAASSUP (-bu) а. фанатизм (фанатикэм игупшысакI ыкIи изекIуакI)
TAAYYÜN а. 1) зыкъэгъэлъэгъоныр; 2) къыхэщыгъэ хъугъэ; 3) нафэ хъугъэ
TAAYYÜŞ а. (- кIэ къылэжьрэм) рыпсэуныр
TABAK (-ğı) а.  I лагъэ; <> ahşap ~ апс
TABAK (-ğı) а.  II шъогъэтэдж, шъошIы
TABAKA I а. 1) къат, пцум, ехьщыр katman; yüzeysel kaya ~sı шъхьэшъо мыжъо пцум; 2)  куп, цIыф зэрэIыгъ; varsıl ~ лъэрыхьэ куп   
TABAKA II  исп. 1) тутынылъ; 2) тутын тай
TABAKALAMAK (-ğı) къат-къатэу телъхьан
TABAKALANMAK l) къат-къатэу хъун, зэтэен; 2) (цIыфхэр) куп-купэу зэтеутыгъэ хъун
TABAKALI l) къат-къатэу хъурэ, зэтэягъэ; 2) куп-купэу зэтеутыгъэ хъугъэ
TABAKÇI l. лэгъэшI; 2. 1) лэгъэ щапI; 2) лэгъэ щапIэ зиIэр; 3) лэгъэ щакIу
TABAKHANE шъошIыпI, шъо гъэтэджыпI, шъо IотыпI
TABAKLAMAK (-ğı) (шъор) гъэтэджын, гъэушъэбын, Iотын
TABAKLIK (-ğı) I лэгъалъ, лэгъэ гъэтIылъыпI, лэгъэ телъхьапI
TABAKLIK (-ğı) II 1) шъоцIын; 2) шъо IотIыпхъ
TABAN 1. l) (цIыф) лъэгу; ~ı ağrıyor ылъэгу мэузы; 2) (псэушъхьэ) лъабжъэ; atın ~nına bir şey saplanmış шым ылъабжъэ зыгорэ хэIугъ; 2. 1) (бгъагъэ) лъэгу, джэхашъу; odanın ~ını boyamak унэ джэхашъор гъэлэн; 2) (цуакъэ) кIадэ; ayakkabının ~nı delindi цокъэ кIадэр къэугъоныгъ; 3)  (бгъагъэ, къушъхьэ) лъапсэ; dağ ~ı къушъхьэ лъапсэр; 4) (лагъэ, щалъ, лэгъуп ыкIи дж. ф.) чIэ; kovanın ~ı щэлъачIэр; 5) (псы, хы) -чIэ шъолъыр, -чIэ чIыналъ; deniz ~ı хычIэ чIыналъ    
TABAN DÜZEYİ псычIэ куугъ, хычIэ куугъ
TABAN FİYATI (анахь) мэкIэуас
TABANCA 1. 1) кIэрахъу; ~ kılıfı кIэрэхъуалъ; 2) нэган; 3) перен. шхончкIэкI;  2. теутхалъ
TABANIYARIK арго еплъ tabansız
TABANSIZ арго щынэпхэ, къэрабгъ, щтапхэ
TABANVAY жаргон лъэсы, лъэсэу; ~la gitmek лъэсэу кIон
TABASBUS а. дэубэдэшхэныгъ; ~ etmek дэубэдэшхэн
TABELÂ  ит. l) пхъэмбгъу пIуакI, пхъэмбгъужъый; 2) табель, таблички 
TABETMEK (-ği) (тхылъ, сурэт) тедзэн
TABI (-b'ı) а. (тхылъ, сурэт) тедзагъ

TABİ (ELBETTE) а. Iо хэмылъэу, щэч хэмылъэу