D - d

D муз. нотэхэр хьарыфхэмкIэ къагъэлъагъомэ «ре» нотэр ары
DA I 1) =и; bazen uyur bazen de uyumaz загъорэ мэчъые, загъорэми чъыерэп; ben onu da gördüm ари слъэгъугъэ; onu ben de gördüm ар сэри слъэгъугъэ; 2) =мэ =зэ; =мэ =у; gider de gider кIомэ кIозэ; güzel de güzel дахэмэ дахэу; konuşur da konuşur къыIомэ къыIозэ
DA II (dai) а. сымэджэныгъ, узы
DADA I еплъ dadı
DADA II диал, кIэлэцIыкIу, сабый, наныу
DADACI лит., иск. дадаист
DADACILIK(-ğı) лит., иск. дадаизм
DADAİST фр. еплъ dadacı

DADAİZM фр. еплъ dadacılık
DADANMAK зыдегъэхьыхыщэн, фэщэгъащэ хъун
DADAŞ 1) дадаш (къокIыпIэ анатолием щыпсэурэ тырку куп); 2) диал. шы, къош
DADAŞLIK(-ğı) 1) дадашыныгъ, дадаш шIыкIэ иIэныгъ; 2) диал. зэкъошыныгъ
DADI дае, кIэлэIыгъ, сабыипIу
DADILIK(-ğı) даеныгъ, кIэлэIыгъын сэнахьатыр, сабыипIун сэнэхьатыр
DAĞ 1) къушъхьэ; бгы; ~ adamı; а) къушъхьэчIэс; б) перен. цIыф Iал, цIыф емыджагъ, мыгъэсагъэ; ~ bilgisi орография, къушъхьэ шIэныгъ; ~ boğazı къушъхьэ тIуакI; ~ böğürü къушъхьэ чап; ~ eteği къушъхьэ лъапс, къушъхьэ лъап; ~ geçidi къушъхьэтх гъогу; ~ iklimi къушъхьэ охабз (климат); ~a kaldırmak (цIыфыр) тыгъун, къэтыгъун; ~ kara oluşması геогр. чIышъор къэзгъэхъурэ, диастрофизм; ~ kitlesi бгы зэхэт; къушъхьэбгы зэхэт; ~ otlağı къушъхьэ хъупI; ~ sıraları къушъхьэбгхэр; ~ sırtı къушъхьэбгы; ~ sporu къушъхьэ спорт; ~ tepesi къушъхьэ шыгу; ~ ordusu къушъхьадзэ; 2) къэкIыгъэхэмрэ псэушъхьэхэмрэ ацIэ ахэлъэу ~ babaları зоол. осыбзыу (Fringilla montifringilla); ~ horozu зоол. бзыудэгу (Tetrao urogallus); ~ ispinozu = ~ babaları; ~ keçisi зоол. мэзпчэн (Rupicapra tragus); ~ koyunu зоол. къушъхьэтIы (Iал) (Ovis ammon musimon); ~ selvisi бот. къушъхьэ кипарис
DAĞAR диал. 1) шъом хэшIыкIыгъэ дзыожъые; 2) ятIэм хэшIыкIыгъэ хьакъу-шыкъу
DAĞARCIK(-ğı) 1) шъо Iалъмэкъ; 2) ышъхьэ (шIэныгъэу) илъхэр, ыгу (шIэныгъэу) ылъхэр
DAĞCI альпинист
DAĞCILIK(-ğı) альпинизм
DAĞDAĞA а. 1) хьалбалыкъ, бырсыр; 2) жъыурэ, лыдрэ; ~lı hayat лыдрэ щыIакI
DAĞDAĞAN бот. зэнджай, зэрдж (Viburnum opulus)
DAĞILIM 1) физ. хим. молекулэхэр нахь къызэрыкIо Iахьэхэу зэхэзынхэр; 2) психол. психическэ процессхэм азыфагу илъ зэпхыныгъэр зэщыкъоныр
DAĞILIŞ 1) еплъ dağılma; 2) утIупщыныр, зэбгырытIупщыжьыныр; öğrencilerin tatile dağılışı еджакIохэр каникулым утIупщыныр; 3) геогр. (къэкIыгъэхэм, псэушъхьэхэм апае) къызэлъиубытрэ, çam ağacının ~ bölgesinde kuzey anadolu ilk sıradadır остыгъае чъыгыр къызэлъиубытырэ шъолъырхэм ащыщэу Темыр Анатолиер апэрэ чIыпIэм ит; 4) тебгощагъэ; mal ~ şekli мылъкур тегощагъэ (хъурэ) шIыкIэр; 5) зэбгырызыныр, зэхэтэкъуныр; hiç kimse sovyetler birliğinin ~ını beklemiyordu зи Советскэ Союзыр зэбгырызыным (зэхэтэкъоным) ежьэщтыгъэп
DAĞILMA 1) dağılmak хъугъэ-шIэгъэ гущыIэм текIыгъэ цIэр; 2) воен зэбгырыкIыгъэр, зэхэкъутагъэр
DAĞILMAK 1) зэхэтэкъун, зэхэон, зэбгрыкIын, зэбгырыкIыжьын, bulutlar dağıldı пщагъор зэбгырыкIыжьыгъэ; 2) зэхэфэн, къэон, зэхэтэкъон; duvar dağıldı дэпкъыр зэхэтэкъуагъ; 3) зэхэкIын;
DAĞINIK(-ğı) 1) зэIыгъэхьагъэ; 2) зэбгырыкIыгъэ, зэбгырыкIыжьыгъэ; 3) зэхэфагъэ, къэуагъ, зэхэтэкъуагъ; 3) зэхэкIыжьыгъ; 4) итэкъухьагъ; <> ~ saç шъхьацы пырац
DAĞISTAN Дагестан
DAĞISTANLI Дагестан щыщ
DAĞITICI гощакIо
DAĞITIM =гощ, гощын(ыр); gazete ~ı гъэзет гощыныр, гъэзетгощ

DAĞITIMCI гощакIо, гощыныр зиIоф цIыф; gazete ~sı гъэзет гощакIо