C - c

С муз. нотэхэр хьарыфхэмкIэ къагъэлъагъомэ «до» нотэр ары
СА п. чIыпIэ, =пI; ехьщыр cay; ~i rahat рэхьатыпI, чIыпIэ гупсэф
CABA бэдэхьауэ, тынкIэ (пкIэ хэмылъэу) атрэр
CABACI 1) бэдэхьауэр зикIасэр, федэ къыхигъэкIыным фэIазэр; 2) перен. мыпсэу-мылажь
CABADAN бэдэхьаоу, пкIэ хэмылъэу
CACIK(-ğı) джаджыкъ, тырку шхын гор (нэшэбэгу ушыгугъэмрэ бжьыныфщыгъурэ зыхэлъ шхыу, щэгъэпцIагъэ)
CADALOZ цIэцIал, мэхъадж, ябгэ; ~ kadın шъуз цIэцIал, шъуз ябг
CADALOZLAŞMAK цIэцIэлэн, мэхъэджэн, ябгэн
CADALOZLUK(-ğu) цIэцIэлэныгъ, мэхъэджэныгъ, ябгэныгъ

CADDE а. урам, урам шъуамбгъу; ~ kapamak гъогур фэшIын; ana ~ урамшъхьаI
CADI 1) уды, ушъхъухьакIо; 2) перен. шъуз ябг, шъуз цIэцIал
CADIKAZANI 1) удым ищыуан; 2) хьалэбалыкъ, бырсыр
CADILAŞMAK 1) удын; 2) перен. шъуз цIэцIалэ хъун, шъуз ябгэ хъун
CADILIK(-ğı) 1) удыныгъэ, ушъхъухьакIоныгъэ; 2) перен. шъуз ябгэныгъэ, шъуз цIэцIэлэныгъ
CAF еплъ cif
CAFCAF 1) уай-уай зыфаIорэ, ~lı bir araba уай-уай зыфаIорэ ку; 2) зышIошIыжь; ~ından yanına yaklaşılmıyor зышIошIыжьы нэмыIэкIэ уекIолIэшъурэп
CAFERÎ a. дин. 1) Шиитхэм ащыщэу Джафэр-и Шъадыкъ-ым игъогу тытет зиIорэ сект, Джагъфэри; 2) дин. Джагъфэри сектэм щыщ
CAĞ I (-ğı) решетк, (гъучI е гъучIыч гъум зэблэдзыгъэу, шъхьангъупчъэм ыкIоцIкIэ фашIрэр ары)
CAĞ II дзыо, Iалъмэкъ ин
CAHİL а. 1) мыгъэсагъэ, гъэсэныгъэ зимыI, емыджэ-мыгъас, еджэкIэ-тхакIэ зымышIэрэ; ~ kalmak гъэсэныгъэ имыIэу къэнэн; kara ~ зи гъэсэныгъэ зимыI, мыгъэсэ дэд; 2) шIэныгъэ макIэ зиIэр; dilbilimi konusunda ~im бзэшIэныгъэм ылъэныкъокIэ шIэныгъэ макIэ сиI
CAHİLÂNE а.-п. 1) гъэсэныгъэ зимыIэм фэдэу, мыгъэсагъэм фэд; 2) мыгъэсэ шIыкIэкIэ; ~ hareket мыгъэсэ шIыкIэкIэ мэзекIо
CAHİLCE еплъ cahilâne
CAHİLİYE a. еплъ cahiliyet 1)
CAHİLİYET (-ti) а. 1) дин. Алахьым шIошъхъуныгъэ имыIэныгъ; диным ылъэныкъокIэ зи ымышIэныгъ; araplar ~ devrinde... арапхэм Алахьыр ашIошъ зымыхъурэ лъэханэмкIэ...; 2) еплъ cahillik
CAHİLİYETÇİ мракобес (хэхъоныгъэм, культурэм, шIэныгъэм япый)
CAHİLİYETÇİLİK(-ği) мракобесие (хэхъоныгъэм, культурэм, шIэныгъэм япыиныгъ)
CAHİLLİK (-ği) 1) мыгъэсагъэныгъ, гъэсэныгъэ зимыIэныгъ, еджэкIэ-тхакIэ зымышIэныгъ; kara ~ зи гъэсэныгъэ зимыIэныгъ, мыгъэсэ дэдэныгъ; 2) шIэныгъэ макIэ зиIэныгъ; dilbilimi konusunda ~im var бзэшIэныгъэм ылъэныкъокIэ шIэныгъэ макIэ сиI <> ~ etmek делагъэ шIэн
CAHİM 1) фэбащэ; 2) машэ(м итэу стырэ) машIу; 3) джэхьнэм маш(эхэм ащыщ зы маш)
CAHİT I (-di) хъулъфыгъацI
CAHİT II (-di) а. 1) Iоф шIакIо, (Iофым зыгорэм) гуетныгъэ хэлъэу фэлажьэрэр; 2) ыгукIэ, ыпсэкIэ, иахъщэкIэ джихадым хэлажьэрэр
CAHİYEN a. 1) шъхьашыгуихыгъэу, нэрлъэгъоу; 2) мыгъэбылъыгъэу, нафэу
CAİZ а. дин джаIиз, пшIэ хъущт(хэр)
CAİZE 1) жъы усакIом, тхакIом (ацIэ шIукIэ къыритхыкIыгъэм къыхэкIэу) аратрэ шIухьафтын; 2) тхакIом журналистхэм (ацIэ шIукIэ къыритхыкIыным пае) аратрэ къуалъхьэ
CAKA арго 1) зыгъэбэлэхьаныр, зыгъэшIэгъожьыныр, зыгъэиныныр, зыгъэпщыныр, зыгъэлIыдэгъуныр, зышIошIыжьыныр, зыгъэатэкъэпщыныр; 2) гъэкIэрэкIэныгъэм фэблэныр, гъэкIэрыкIэныгъэныр

CAKCAK: ~ ötmek чэчэн