A - a

A I, a 1) апэрэ; a kursu апэрэ курс; 2) Муз. хьарыфхэмкıэ нотэхэр къагъэлъэгъомэ ля нотэр ары <> A’dan Z’ye kadar «А»-м щегъэжьагъэу «Я»-м нэс, ылъапсэ щегъэжьагъэу ыкIэ нэс
А II межд. а!; ахь-ахь!; ей-ей; е; а; шъыу a a a, bu ne hal? ахь-ахь, мыр сыд?!; a be kardeşim neredesin?! Е, е, сиш, тэ ущыIагъ о?!; A! o da sözmü? е! ари IуакIэ?!; A sen buradamı idin?; Ахьа, ори мо ущыIагъ ара?; Ne münasebetsiz adam a!; Тащ фэдиз лIы мыхъу-мышI шъыу?!; Nerede kaldın a canım?! А сыпсэ тэ укъэнагъ?!; Тэ укъэнагъ шъыу?!

A III,частиц хъугъэ-шIэгъэ гущыIэхэм пагъэхъорэ агъашIэгъорэр къызэрыкIырэ адыгэбзэм хэт «-ба»р ары; Okusan a! е okusana; еджэба!; gelseniz e! e gelsenize; шъукъэкIоба!
А IV частиц адэ, хьа; Sen bu işten memnunmusun a? Хьа мы Iофым о уфэраза?
-А-5 п. гущыитIум агоуцозэ ямэхьанэ нахь лъэш, нахь къебэкIрэ шIыкIэ горэм изыгъэуцорэ персыбзэм къыхэкIыгъэ гущыI reng~renk къолэнсэлэн (Нэм кIэорэ шъо аджы зэхэтэу)
AA, AAH частиц груб. (хьау гущыIэм ыкIыпIэкIэ агъэфедэрэ Iахь ) хьау, хъунэп, арэп
AB п. псы abı hayat еплъ abıhayat; abu hava еплъ abuhava; abı revan еплъ abırevan.
ÂB I а. мэзацIэ я-; 9-рэ мазэм ыцI ШышъхьэIу
ÂB II а. 1) емыкIу, хьайнапэ; 2) щыкIагъэ зиI, ныкъо-тыкъо
ABA I a. 1. 1) абапхъ (абэ ашIрэ шэкI лъэпкъ); 2) абэ. Ефэндхэм, хьаджэхэм ащыгърэ щыгъын кIыIутелъ.; 3) Iужъу; ~ ceket шэкI Iужъум хэшIыкIыгъэ цые; ~ terlik унэкIэ ащыгърэ хъэдэн, шэкI Iужъум хэшIыкIыгъэ папыщыр (туфлэр) <> ~ altından değnek göstermek дахэу къыбдэгущыIэми ыгукIэ къыппэуцужьрэр, ыгу ощ пае дэгъу зэрэимылъыр къыхегъэщы (къикI. шъыпкъэр Абэм ычIэгъкIэ бэщ къегъэлъагъо. ) ~ gibi пхъашъ (абэ ашIырэ шэкIым фэдэ пхъашъ, Iужъу) ~yı sermek хьакIэм хэлъын фэе укIытэр, алэм-астэныр хэмылъэу ор-сэрэу бысымым ыIо емыплъэу къэнэн ~yı tutuşturmak, ~yı yakmak къыз. гущ. шIу лъэгъун, зыгорэм ишIулъэгъуныгъэ дихьыхын; bir ~m var atarım, nerede olsa yatarım икIакIо иун (къикI. шъыпкъэр Сэ зы абэ сиI, тэ тесыдзэмэ ащ стелъын. ),
ABA II разг. шыпхъу нахьыжъ; ны; нан.
ÂBA а. ты, бэ пчъагъэм итмэ eb тыхэр; ~ ve ecdat татэжъ-танэжъхэр, къызыхэкIыгъэхэр
A’BA а. 1) хьылъэхэр; 2) цIыфым ышIэн фаехэр, къытефэхэрэр, пшъэрылъ зиIэ, пшъэдэкIыжь зыхьырэ, пшъэдэкIыжь зыхэлъ ехьщыр sorumlu
АBAB а. 1) уцышъхьэхэр, шъофхэр; 2) ыжэ къымыгъэхъыеу къэгущыIэрэр, чревовещатель
ABACI абэ шIэн Iофым фэIазэ цIыфыр, абашIэ <> ~ kebeci, sen neci? г.жъ. О мыщ сыдкIэ уиIоф хэлъ?
ABADİ п. иран, китай хэгъэгухэмкIэ ыпэкIэ ашIыщтыгъэ гъожышъо зиIэ тхылъ тхьапэ лъэпIэ лъэпкъ.
ÂBADİ п. еплъ âbadani
ABAJUR фр. абажур, остыгъэ шъхьэтепIу (шъхьэтехъу, шъхьарыхъу, остыгъэ техъу)
ABAK (ğı) 1) архит. абак, абака; 2) нэмазщыгъ.
ABALI абэ зыщыгъыр, абэ зиIэр
ABAMAK чIыпIэ IуакIэкIэ Мыштэ пшIын, щыбгъэзыен, умыдэн, гъэзэн, IугъэкIотын, дэгъэхын, тегъэкIын; bir ricayı ~ лъэIур щыбгъэзыен; şahitleri ~ шыхьатхэр IубгъэкIын, пщэн
ABANDIRMAK 1) тегъэон, тегъэкIэн; 2) махъшэ фэдэхэр бгъэтIысын; 3) лъэгонджэмышъхьэкIэ бгъэтIысын

ABANMAK 1) зытегъэон, зытегъэкIэн, зегъэкIын; 2) арго хымэ горэм ытхыцIэ исын, нэмыкI горэм ифедэ щыщэу ежь темыфэми федэ къыхигъэкIын