R - r

RA I Ра (ижърэ Мысырым тхьэу алъытэщтыгъэр)   
RA II лат. хим. радий  (Ra)
RA III а. бамыкIыжъый  еплъ kene    
RAB (-bbi)  а. 1. 1) ярэби; 2) Алахь, Тхьэ; 2. 1) зэкIэри зиIэр, зэкIэри зыIэчIагъ чIэлъыр; 2) зиер, зэкIэри зиер
RABBANÎ а. 1) Алахьэм  къыпкъырыкIрэр, тхьэм къыпкъырыкIрэр; 2) диным ехьылIэгъэ; Алахьэм ехьылIэгъэ
RABBENA а. ярэби, е сТхьэ лъапI, е сиАлахь; <> ~ hakkı için! Алахьым папкIэ; Тхьэм папкIэ 
RABBİM ярэби, е сиТхьэ лъапI, е сиАлахь
RABIT а. (-ptı) 1) зэпхыгъэныгъ; 2) зэфыщытыкIэр, зэпэблэгъагъэр; 3) грам. союз, зэпх, гущыIэзэпх

RABIT EDATI грам. гущыIэзэпх
RABITA а.  еплъ 1) rabıt; 2) гъэпсыкIэ, хабзэ; ехьщыр tertip, intizam
RABITALI 1. 1) епхыгъ; 2) пышIыхьагъ, ехьылIагъ;   2. l) зэгъэзэфагъэ, зэгъэфагъэ, зэгъэпэшыгъэ, зэтегъэпсыхьагъэ; IэпкIэ-лъапкI; 2) хабзэ (горэм) тетэу; гъэнэфэгъэ шапхъэ (горэм) тетэу
RABITASIZLIK (ğı) 1. зэмыпхыгъэу щытыныгъ; 2. 1) зэмыгъэфагъэ, зэIыхьагъэ; зэтемыгъэпсыхьагъэ, мыгъэпсыгъэ; 2) хабзэ зыхэмылъ, шапхъэ зимыI
RACA  индж. магараджа, (ИндиемкIэ) пщышхо
RACİ I а. хъулъфыгъацIэ
RACİ II а. 1) къыгъэзэжьыгъэр, къыгъэзэжьрэр; 2) лъаIорэр; 3) гугъэ зиIэр
RACON цIыф къызэрыкIо IуакI 1. 1) хабзэ; 2) шIыкIэ, шэны; 2. арго зишIытэжьыныр, шъорышIыныр, зышIыныр; ~ atmak (yapmak) зыкъешIы
RADANSA  ит. хы (чэтэн) хъурджэнэжъый (чэтэныр зыIыгъыщт кIапсэр блэкIынэу чэтэным пылъ гъучI хъурджэнэ цIыкIухэр)
RADAR  индж. 1. радар; 2) перен. гулъытэныгъ, къэшIэныгъ; зэхэшIыкIыныгъ; ехьщыр insiyak
RADARCI 1) радар оператор; 2) радар пэс
RADDE а. 1) хэлъыр зыфэдизыр, зыдынэсрэр; kafi ~de икъущтым фэдиз; ne ~de seviyorsun? тащ фэдизэу шIу плъэгъурэ?
RADDELERİNDE пэблагъэу, екIуалIэу, техьэу, фэдиз хьазырэу; ertesi sabah on iki ~ uyanır неущпчэдыжь сыхьатыр пшIыкIутIум ехъалIэу къэущын   
RADİKA  бот. Iанэрэ Iанэпэсрэ (Taraxacum officinale)
RADİKAL (-li)  фр. 1. полит. радикал 2) филос. радикал; радикализмэм готыр
RADİKALİZM  фр. филос. радикализм
RADİKALLEŞMEK радикалын, радикал хъун
RADON хим. радон (Rn)
RADYASYON  фр. физ. радиацие (пкъыгъо горэм икъыхэнэбзыикIыныгъ)
RADYATÖR тех. радиатор; ехьщыр petek
RADYATÖRCÜ 1. радриаторышI; 2. 1) радиатор щапI; 2) радиатор щакIу  
RADYO ETKİNLİĞİ радиоактивнагъ
RADYO EVİ радиогупч
RADYO GAZETESİ радиогазет
RADYO İSTASYONU радиостанцие
RADYO l) радио; 2) радиостанцие
RADYO MUHABİRİ радиорепортёр
RADYO YAYINI радио къэтын
RADYOAKTİF  фр. радиоактивнэ
RADYOAKTİFLİK (-ği) физ. радиоактивнагъ
RADYOAKTİVİTE  фр. физ. radyoaktiflik
RADYOBİYOLOJİ  фр. радиобиологие
RADYOELEKTRİK (-ği) радиотехникэ (электротехникэм щыщэу радиом итехникэ изэгъэшIэн пылъыр)
RADYOFİZİK (-ği)  фр. радиофизикэ
RADYOFİZİOLOJİ  еплъ  radyobiyoloji
RADYOFİZYOLOJİ еплъ  radyobiyoloji
RADYOGRAFİ  фр. 1) рентгенографие; 2) рентген техыныр
RADYOGRAM  фр. радио къэтын, радиограммэ
RADYOİZOTOP  фр. физ. радиоактивнэ изотоп

RADYOKİMYA  фр. физ., хим. радиохимие