Ö - ö

Ö шъу (зэрэIаер дэир къикIэу)
ÖBEK (-ği) 1) Iат, тай, сам; ~  ~ Iат-Iатэу; 2) куп; insanlar ~ ~  oturdu цIыфхэр куп-купэу зэхэтIысхьагъэх
ÖBÜR 1) адрэ; ~ adam ne dedi? адрэлIым сыд къыIуагъ? 2) (мафэ, мазэ, сыхьат фэдэхэмкIэ) къыкIэлъыкIорэ, адрэ; ~ gün адрэмыкI, неущмыкI; <> ~ dünya хьадырых, адрэ дунай; ~ dünyayı boylamak хьадырыхэ кIон; адрэ дунаим ехыжьын, лIэн, ыпсэ хэкIын; ~ taraf а) адрабгъу; б) хьадырых, адрэ дунай
ÖBÜRKÜ адрэр
ÖCÜ сабыибз бэбахь (ямышIыкIэ псэушъхьэу сабыйхэр зэрагъэщынэрэр)

ÖÇ (-cü) (АдыгабзэкIэ дэгъоу-дэеу къыуашIагъэр зэкIэми апаеу (…шIэжь) аIозэ агъэфедэ; тыркубзэкIэ къыуашIэгъэ бзэджагъэр япшIэжьын мэхьанэ иIэу агъэфедэ) –шIэжь; лъышIэжь
ÖÇBE 1) гущыIал, гущыIэрый, Iорыжъор, жэмачыу, жэмыIан, губзыгъэджашъу; 2) ирон. ышIэрэм фэдэу зызышIрэр; шIэныгъэ иIэм фэдэу зызышIрэр, шIэныгъэшхо иIэм фэдэу зызышIрэр, бэмэ ащыгъуазэм фэдэу зызышIрэр
ÖD физиол. зэзы; <> ödü patladı а) лъэшэу къэщынагъ; б) ыгучIэ изыгъ
ÖDKANALI анат. зэзыпсрычъапI
ÖDKESESİ зэзщэрэб, щэрэб
ÖDEM  фр. мед. пщыныгъ
ÖDEME пкIэ тыныр; ~ anlaşması пкIэ тын зэзэгъыныгъ; ~ emri пкIэ тын унашъу; ~ kabiliyeti пкIэ тын амал; ~ leri kesme пкIэ тыныр щыгъэтын; ~ mühleti/süresi пкIэ тын пIалъ; ~ yapmak ыпкIэ тын; ~  yeri пкIэ етыпI
ÖDEMEK 1. 1) пкIэ тын;  2) тын, лъытын, лъытыжьын; borcu üç ayda ~ чIыфэр мэзищкIэ лъытыжьын; maaş ~ мэзапкIэ тын; 2. 1) пщыныжьын; canla ~  псэкIэ пщыныжьын; 2) шIэжьын, фэшIэжьын; yaptığın iyiliği nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum къысфэпшIэгъэ шIугъэр тащтэу къыпфэсшIэжьыщт, сшIэрэп 
ÖDENEK (-ği) ахъщэ пэIугъэхьаныр, ахъщэ фэутIупщыныр
ÖDENTİ хэтыпкIэ
ÖDEŞMEK 1) (чIыфэу телъыр) пщыныжьын; 2) (фэшъуашэм) IугъэкIэжьын, (къыришIагъэр) ришIэжьын
ÖDETMEK 1) (ыпкIэр, ыуасэр, чIыфэр ыкIи дж. ф.) къегъэтыжьын, къыIыхыжьын; 2) гъэпщынэн
ÖDEV 1. шIэны, пшъэрылъ; ехьщыр vazife; ~lerine sadık ипшъэрылъхэр шIоIоф (ыгъэцэкIэнэу пылъ); ~ ini yerine getirmek ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэн; 2. дес, (унэ) IофшIэн; ехьщыр ders; ~inin başında десэм пэс; ~lerini yaptı идесэхэр ышIыгъ
ÖDEVBİLİMİ  деонтология
ÖDEYESİYE диал. чIыфэ, чIыфэкIэ
ÖDLEK (-ği) 1) щынапхэ,  щтапхэ; 2) къэрабгъ; 3) перен. гукIодыпх, гумах
ÖDLEKLİK (-ği) 1) щынэпхагъ, щтэпхагъ; 2) къэрэбгъагъ; 3) гукIодыпхэныгъ, гумэхэныгъ
ÖDÜL 1) тын, шIухьаытын; 2) приз (зызэныкъокъухэкIэ атекIуагъэм ратрэр); 3) гьэшIуапкIэ
ÖDÜLLENDİRMEK 1) тын етын, шIухьафтын етын; 2) приз етын; 3) гъэшIуапкIэ етын
ÖDÜNÇ (-cü) 1) хьафы; ~ at aldı шы хьаф ыштагъ; 2) чIыфэ; ~ para verirmisin? ахъщэ чIыфэ къысэптына?
ÖF фу; öf, ne sıcak! Фу, сыдэущтэу фабэ!
ÖFKE гухьэ-гужъ, губжы ин, губжы; ona karşı öfkeli olmak ащ гухьэ-гужъ фыриIэн,
ÖFKELENDİRMEK гъэгубжын
ÖFKELENEN губжыгъэр
ÖFKELENMEK гухьэ-гужъ уиIэн; губжын
ÖFKELİ 1) гухьэ-гужъ зиIэр; губжыгъэр; 2) шэнычъ, губжыпх, губжыгъошIу
ÖĞE Iахь, щыщ
ÖĞLE щэджагъу; ~ уе kadar щэджагъо нэс; ~ den önce щэджэгъуап; щэджагъом ыпэкIэ; ~ den sonra  щэджэгъоуж; ~ namazı щэджэгъо нэмаз; ~ paydosu щэджэгъо гъэпсэфыгъу; öğle tatili  еплъ  öğle paydosu; ~ vakti а) щэджагъу; б) щэджэгъошхэ уахътэ; ~ yemeği щэджэгъуашх
ÖĞLEN  еплъ  öğle
ÖĞLEÜSTÜ щэджэгъуп
ÖĞLEÜZERİ  еплъ  öğleüstü

ÖĞLEYİN щэджагъом