M - m

M I тырку элфыбэм я-16-нэрэ хьарыф
M II рим тхакIэкIэ мин (1000) пчъагъэр къэзыгъэлъэгъорэ символыр
m III метр (кIэкIэу къагъэлъагъо хъумэ, атхрэ символ)
MAADA а. (ащ) пэмыкIэу, (ащ) нэмыкIэу, (ащ) фэшъхьафэу; ехьщыр başka
MAAİLE а. унагъокIэ, (и)унагъокIэ
MAALESEF а. гукъао нахь мышIэми, гукъау, ау…
MAALMEMNUNİYE а. (у)фэразэу, (у)фэгуапэу, (у)фэчэфэу
MAARİF а. Marifet гущыIэм ибэ пчъагъ; l) шIэныгъ, шIэныр; 2) егъэджэн-гъэсэн; Maarif Bakanlığı (е Nezareti) егъэджэн-гъэсэн (IофхэмкIэ) министерство; ~ işleri егъэджэн-гъэсэн Iофхэр

MAAŞ а. (лэжьа)пкIэ, (мэза)пкIэ, (мэфа)пкIэ ыкIи дж.ф.; aylık ~ ile çalışıyor мэзапкIэкIэ Iоф ешIэ
MAAŞLI 1) мэзапкIэ зиI; 2) мэзапкIэкIэ Iоф зышIэрэ
MAAŞSIZ l) мэзапкIэ зимыI; 2) Iоф зымышIэрэр, къэгъэхъапIэ зимыIэр
MAATTEESSÜF а. еплъ maalesef
MAAZALLAH а. маIэзаллахь, Алахьэм ущеухъум, Тхьэм ущеухъум; Алахьэм ерэмыд, Тхьэм ерэмыд
MABAT (-dı) а. 1) ыужрэ, къыкIэлъыкIорэ, аужрэ; 2) арго шъутыIу, пхэкI
MABET (-di) а. тхьалъэIупI(э ун); ехьщыр tapınak
MABEYİN (-yni) а. 1. жъы азыфагу; ехьщыр ara; 2. тар. 1) собэ (гаремрэ «лэгъунэмрэ» лIыунэмрэ «лIыхэр зычIэсрэ» азфагу дэт унэ, унэхэр, пэщхэр); 2) пачъыхь(эм иордэунэшхо изыIахьэу) собэ
MABEYN еплъ mabeyin
MABLAK (-ğı) а. жъы 1) Iазэ бэлагъ (Iэзэгъу уцхэр зэхилъхьаныр зисэнэхьат Iазэм уцхэр зэхишIэным пае ыгъэфедэрэ бэлагъ); 2) пхъэныIу, ныIу; бэлагъ
MABUDE а. mabut гущыIэр бзылъфыгъэ шъуашэм итэу; еплъ mabut
MABUT (-du) а. 1. тхьэ; 2. (чыристиан, мэджусый фэдэ тхьэ сурэт пшIыныр мыхъункIэ зымылъытэрэ динхэмкIэ) тхьэ сурэт, мыжъо (чъыгъэ) тхьэ сурэт; 2) жъы перен. лъытэныгъэ зыфашIрэр, лъэшэу агъэлъапIэрэр
MACAR мадьяр, мадьяр лъэпкъым щыщ цIыф, венгр; ~ dili мадьяр(хэм а)бз, венгрыбз
MACARCA 1. мадьярыбз, венгрыбз; 2. мадьяр шIыкI, мадьяр шIыкIэ зиI
MACARİSTAN Венгрие, мадьярхэм яхэгъэгу, мадьяр къэралыгъу
MACERA а. шъхьарыкIо зекIу; шъхьарыкIо зекIуакI; шъхьэпсынкIагъэ зекIуакI, авантюр; ехьщыр serüven
MACERACI шIэгъолъыхъу, шъхьарыкIозекIу, авантюрист; ехьщыр serüvenci
MACERAPEREST (-ti) а.-п. еплъ maceracı
MACİT I хъулъфыгъацIэ Мэджыд аIоу агъэфедэуи мэхъу; еплъ mecid
MACİT II (-di) а. 1) (цIыф) шIагъу; щытхъушхо зыпылъ (цIыф), щытхъушхо зиIэ цIыф; 2) агъэлъэпIэрэ, шIу алъэгъурэ, гум пэблагъэр ехьщыр kerim 2
MACUN а. 1. 1) паст; diş ~u цэлъэкI паст; 2) дэцIэл; cam ~u шъхьаныгъупчъэ дэцIэл; 3) зэмаскэ; çatlaklara ~ sürmek чагъэхэм зэмаскэ ащыфэн
MAÇ (-çı) индж. спорт. матч, спортымкIэ зэнэкъокъуныгъ, зэдешIэгьу; зэдешIэ
MAÇA ит. карт. 1. (картэ) къуапцIэ(хэр); 2. тех. (гъучIы фэдэ металл горэм хэшIыкIыгъэ гъэчъыгъэ) гургъ; ехьщыр pik
MAÇULA, MAÇUNA ит. тех. хьылъэIэт кран
MADAGASKAR Мадагаскар
MADAGASKARLI Мадагаскар щыщ
MADALYA ит. медаль, бгъэхалъхь; altın ~ дышъэ медаль; gümüş ~ тыжьын медаль
MADALYON ит. медальон
MADAM I фр. 1) мадам; 2) перен. мыбыслъымэн бзылъфыгъ
MADAM II а. еплъ madem
MADAMA фр. Еплъ madam I
MADARA 1) гохьыдж, гоIуджэ; 2) арго щхэны ухъуныр, нарэ ухъуныр

MADDE а. 1. пкъыгъо; farklı ~ler пкъыгъо зэфэшъхьафхэр; katı ~ler пкъыгъо пытэхэр; 2. (хабзэ, тхыгъэ горэм хэлъ) статья, пычыгъу