F - f

F муз. нотэхэр хьарыфхэмкIэ къагъэлъагъомэ, «фа» нотэр ары
FA муз. нотэу фа; ~ anahtarı еплъ faanahtarı
FAAL а. 1) хьатэрат, активнагъэ зыхэлъ, активнэ; ~ bir çocuk кIэлэ хьатэрат гор; 2) гуетныгъэ зыхэлъ, шIу; чаныгъэ зыхэлъ, чан; bir şeye ~ olarak iştirak etmek зыгорэм шIоу хэлэжьэн; 2) кIуачIэ зиIэр, кIорэр; Iоф зышIэрэ; faal(iyetteki yürürlükteki) kanun кIуачIэ зиIэ хабз; ~ paralar кIорэ ахъщэхэр; <> ~ yanardağ (volkan) мыкIосэжьыгъэ вулкан
FAALİYET (-ti) а. Iоф ышIэн; гъэпсыгъэу щыIэн, Iоф ышIэу щыIэн; fabrika ~е başladı; заводым Iоф ышIэнэу фежьагъ; -e geçirmek (е getirmek) Iоф ышIэнэу тегъэпсыхьан; ~ göstermek IофышIэ фежьэн: ~ini hızlandırmak иIофшIэн гъэпсынкIэн
FAANAHTARI (-nı) муз. мэкъэхъу тамыгъ, мэкъэхъу IункIыбз (басовый ключ)
FABL (-li) фр. лит. баснэ; хьэкIэ-къокIэ тхыд
FABRİKA ит. фабрик, завод; kağıt ~sı тхылъыпIэшI фабрик
FABRİKACI фабрикант (фабрикэ, завод зиIэр)
FABRİKASYON фр. фабрикацие
FABRİKATÖR фр. еплъ fabrikacı
FACİA а. 1) бэлахь, бэлахьышхо; 2) трагедие, хъугъэшIэгъэ тхьамыкIагьу, тхьамыкIэгъошху
FACİAT (-tı) facia гущыIэм ибэ пчъагъ
FACİR а. 1. гъощагъэр; гъогу тэрэзым текIыгъэр; 2. 1) идин зыгъэгъощагъэр; Алахьым игъогу занкIэм текIыгъэр; 2) псэкIодыбэ (гунахьыбэ) зыгъэхъагъэр
FACİRE а. facir гущыIэр бзылъфыгъэхэм апае агъэфедэ хъумэ аIо
FAÇA I ит. мор. (къухьэр) къыгъэзэныр, (къухьэм) зыкъигъэзэныр; ~ etmek a) мор. (къухьэм) зыкъигъэзэн; б) арго. кIэгъожьын
FAÇA II ит. арго 1) нэгу, напэ; 2) карт. аужырэ картэр; ~sını almak; а) аужрэ картэр штэн; б) жэхэон, ынапэ еон; 3) щыгъын; зыфэпакIэ; ~sı düzgün; а) зыфэпакIэ тэрэз; тэрэзэу фэпагъэр, дэгъоу фэпагъэр; б) нэпэ къэбзэ зиIэр
FAÇALI арго 1) дэгъоу зызыфэпагъэр; 2) престиж зиIэр, зыхэлъ; ~ bir iş престиж зиIэ Iоф гор
FAÇETA ит. 1) (налмэс, налкъутэ фэдэхэмкIэ) цакIэ; 2) тех. цакIэ
FAÇETALI цакIэхэр зиIэр; ~ billur цакIэхэр зиIэ хрусталь
FAGOSİT (-ti) фр. биол. фагоцит
FAGOSİTOZ фр. биол. фагоцитоз
FAGOT (-tu) фр. муз. фагот (пхъэ сырын лъэпкъ гор)
FAĞFUR п. 1. (китайхэмэ я)император; 2. 1) фарфор (етIэ фыжь дэгъу дэдэм хэхыгъэ минерал зэхэлъ); 2) фарфор хьакъушыкъу
FAĞFURİ фарфорым хэшIыкIыгъэр
FAHAMET еплъ fehamet I
FAHAMETLÛ еплъ fehametli
FAHİM I а. fehim аIоуи агъэфедэрэ хъулъфыгъацIэ
FAHİM II а. 1) амалышхо зиIэр, кIочIэшхо зыIэкIэлъ; 2) акъыл зиI, Iуш; гурышэ зиI; 3) перен. цIыфышхо; алъытэрэ цIыф
FAHİM III (-hmi) а. 1) шIомыкIы; 2) хим. углерод; (псэпыт пстэуми анахь мэхьэнэшхо зиIэ Iахьэу ахэлъ элемент); (С) еплъ karbon
FAHİME I а 1) зэгъэшIэныр, къэшIэныр, къыгурыIоныр; 2) акъылышIоныгъ, интеллект
FAHİME II : devleti ~ амалышхохэр зиIэ къэралыгъу, къэралыгъо ин
FAHİR I а. хъулъфыгъацIэ
FAHİR II (-hri) а. 1. 1. зыщытхъужьрэр; щытхъушху; ~i âlem (е kâinat) дунаер зыщытхъурэр (ти пегъэмбарым пае агъэфедэрэ цIэпапкIэхэм ащыщ гор); 2) щытхъушхо зыпылъ; щытхъушхо зиI; щытхъур зыфэшъуаш; 3) пагэ, зызышIошIыжь; 2. 1) кIэракI, кIэрэкIагъэ; 2) лыдырэр, цIыурэр; 3) дэхэ дэд; дэгъу дэд
FAHİŞ а. 1) блэкIыщэрэ, блэкIыгъэу, егъэлыягъэу; ~ fiyatla satmak осэ егъэлыягъэкIэ ещэ; ~ harcamalar блэкIыщэрэ хъарджхэр; 2) шапхъэм блэкIыгъэр; шъом икIыгъэр

FAHİŞE а. 1) fahiş гущыIэр бзылъфыгъэ IуакIэм итэу; 2) перен. псэжъ, къахьпэ; хэтакIо; ехьщыр orospu